Statut

STATUT PRZEDSZKOLA „BAJECZKA” W ROKIETNICY.

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r poz.1082)
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r poz. 1762)
 3. Ustawy  z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r poz.1327 ze zm.)
 4. Aktu założycielskiego.
 5. Niniejszego statutu.

Traci moc statut zatwierdzony w dniu 03.02.2022r.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2022r.

§ 1

Nazwa, typ i siedziba przedszkola

1. Przedszkole  w Rokietnicy jest przedszkolem publicznym.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek zlokalizowany w Rokietnicy na działce nr 62/1 przy ul. Noblistów 1, tel/fax (061) 8145-451, e-mail: bajeczkarok@wp.pl,

      www.przedszkolebajeczka.pl

3. Organem prowadzącym przedszkole jest  Gmina Rokietnica z siedzibą: 

          Urząd Gminy,

          Ul. Golęcińska 1

          62-090 Rokietnica 

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

5. Przedszkole używa stempla:

PRZEDSZKOLE „BAJECZKA”

62-090 Rokietnica, ul. Noblistów 1

tel. 81-45-451

NIP 777-14-07-364   Regon 632049296

§ 2

Cele i zadania przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie  programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 1. wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym,
 2. udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej,
 4. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 5. współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz  przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. Poznawanie i rozumienie świata i siebie.
 2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
 3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
 4. Budowanie systemu wartości.

3. Działania wychowawcze, edukacyjne i opiekuńcze nauczycieli koncentrują się szczególnie na:

 1. zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 3. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za  najbliższe otoczenie,
 4. rozwijaniu wrażliwości moralnej,
 5. kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w  otoczeniu dziecka – otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej  i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 7. rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 8. zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji przedszkola, rocznym planie pracy przedszkola oraz planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 1. Przedszkole organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodną z podstawą programową wychowania w przedszkolu.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby     oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych:
 1. Tworzy warunki umożliwiające osiągnięcie dojrzałości szkolnej dzieci.
 2. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, 
 3. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 4. Wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowań językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania nowych kultur.
 5. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż. 

7. W celu umożliwienia dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:

 1. przedszkole prowadzi zajęcia w języku polskim,
 2. przedszkole prowadzi zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym /język angielski/, w wymiarze 1 godziny w tygodniu /2 zajęcia w każdej grupie/.
 3. wprowadza w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,
 4. prowadzi nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie.

8. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć przedszkolnych zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, logopedia, zajęcia z psychologiem, gimnastyka korekcyjna. 

9. Przedszkole swoje zadania realizuje we współdziałaniu z rodzicami (opiekunami) wychowanków, ze szkołami działającymi w lokalnym środowisku, z organizacjami społecznymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi stwarzającymi warunki realizacji zadań programowych oraz instytucjami gospodarczymi zainteresowanymi działalnością placówki. 

10. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka: 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6:00 do 8:15, a odbierane do godz. 17:00.
 2. Wychowanek przyprowadzany i odbierany jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
 3. Wychowawca grupy gromadzi pisemne deklaracje rodziców dotyczące odbioru dziecka i dokonuje zestawienia zbiorczego,
 4. Z szatni do sali zabaw dziecko odprowadza pomoc nauczyciela,
 5. Podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci na korytarzu pełni pomoc nauczyciela zapoznana z listą osób upoważnionych do odbioru dzieci.
 6. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego i przyprowadzania do przedszkola tylko dzieci zdrowych. W przypadku jakichkolwiek objawów choroby, dyrektor ma prawo do nakazania rodzicom odebrania dziecka z przedszkola.
 7. Pracownicy przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, bez względu na to, czy jest to rodzic /opiekun prawny/, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
 1. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga je w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowiska edukacyjnego.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 3

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają w przedszkolu nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. W przedszkolu pomoc udzielana jest w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji.
 3. Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 4. Nauczyciele w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom dzieci i nauczycielom. Polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 6. Przedszkole współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i                                                            poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc: kieruje dzieci do poradni w celu diagnozowania, kwalifikowania do odpowiednich form pomocy oraz rodzaju kształcenia; konsultuje się ze specjalistami w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych; wydaje na prośbę rodziców opinii do poradni psychologicznej i innych instytucji specjalistycznych. 
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.
 8. Zadania psychologa w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron wychowanków,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Zadania logopedy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. wspieranie w opanowaniu języka polskiego w przypadku dzieci niepolskojęzycznych.

§ 4

Organy przedszkola i ich kompetencje

1. Organy przedszkola

 1. dyrektor,
 2. rada pedagogiczna,
 3. rada rodziców.

2. Kompetencje dyrektora:

 1. kieruje bieżącą działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną;
 2. zatrudnia, zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 3. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom;
 4. dokonuje przydziału czynności pracownikom;
 5. powierza funkcje kierownicze;
 6. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli;
 7. przewodniczy radzie pedagogicznej;
 8. realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ  nadzorujący, którego rozstrzygnięcia są ostateczne;
 9. dysponuje środkami finansowymi;
 10. opracowuje arkusze organizacyjne przedszkola;
 11. dba o powierzone mienie;
 12. wydaje polecenia i zarządzenia służbowe;
 13. dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 14. realizuje zadania wynikające z przepisów „Karta Nauczyciela”;
 15. powołuje komisję do dokonywania zmian w statucie przedszkola;
 16. reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
 17. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 18. dba o majątek i mienie przedszkola.
 19. współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
 20. podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,
 21. zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
 22. współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
 23. administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

   3. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia;
 2. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni   w przedszkolu;
 3. Radzie przewodniczy dyrektor;
 4. posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane w protokolarzu.  Uchwały podejmowane są  zwykłą większością głosów w obecności   co najmniej 1/2 członków Rady;
 5. Rada Pedagogiczna zatwierdza plan pracy i realizowane programy;
 6. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 7. Rada Pedagogiczna ma prawo wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora;
 8. deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
 9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie przedszkola;
 10. opiniuje przydział godzin;
 11. opiniuje wnioski dyrektora przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 12. Podejmuje uchwałę na temat sposobu wykorzystania wyników nadzoru doskonalenia pracy przedszkola (ustawa o systemie oświaty)

 ł) Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 4. Kompetencje Rady Rodziców:

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców  wszystkich dzieci – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym w tajnych wyborach podczas zebrań z rodzicami.
 2. występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami, opiniami dotyczącymi spraw związanych z przedszkolem;
 3. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego;
 4. działa na rzecz poprawy bazy;
 5. deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora;
 6. szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin,  który  nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 7. decyzje Rady Rodziców są jawne;

 5. Współdziałanie organów przedszkola

 1. Organom przedszkola zapewnia się swobodę działania i prawo podejmowania suwerennych decyzji w ramach posiadanych kompetencji.
 2. Między organami przedszkola powinien istnieć stały przepływ informacji odnośnie podjętych decyzji i uchwał oraz planowanych działań.
 3. Przedstawiciele Rady Rodziców mogą za zgodą Rady Pedagogicznej uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.
 4. Spory między organami przedszkola powinny być rozstrzygane w drodze porozumienia  na zasadach wzajemnego poszanowania stron.
 5. Decyzje, uchwały i wnioski poszczególnych organów przedszkola mogą być zawieszone przez dyrektora przedszkola, o ile naruszają ustalony porządek prawny, bądź też są sprzeczne z określonymi aktami prawnymi.
 6. Organ przedszkola może od decyzji dyrektora zawieszającego jego uchwałą odwołać się do organu prowadzącego przedszkole.
 7. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

 6.Rozwiązywanie konfliktów:

 1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym.
 2. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając   o tym organ prowadzący i pełniący nadzór pedagogiczny.
 3. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników placówki.
 4. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa kierując się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola, jeżeli działalność tych organów narusza interes przedszkola.

§ 5

Organizacja przedszkola

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci z jednego rocznika.
 2. W szczególnych wypadkach może być tworzony oddział dzieci z kilku roczników.
 3. Maksymalna liczba dzieci w oddziale – 25.
 1. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, w uzgodnieniu z organem prowadzącym może zostać zmniejszona liczba oddziałów,
 2. W  okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o    łączeniu grup dziecięcych,
 3. W sytuacjach wymienionych w punktach a) i b) liczba dzieci po połączeniu w oddziałach nie może przekraczać 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.
 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu przez rodziców orzeczenia lekarskiego określającego stan zdrowia dziecka.
 2. W przedszkolu może być utworzony oddział integracyjny. Liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale od 3 – 5 powoduje zmniejszenie liczby dzieci    w  oddziale  do  20.

§ 6

 1. Praca wychowawczo – opiekuńcza i dydaktyczna prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawa programową wychowania przedszkolnego zachowaniem zalecanych warunków oraz z dopuszczonymi przez dyrektora (na wniosek nauczycieli) programami wychowania przedszkolnego. 
 2. Realizacja treści podstawy programowej odbywa się w godzinach 7:30 – 12:30.   
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.
 4. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

 1. Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy jest przedszkolem 12-oddziałowym. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.
 2. W okresie trwania pandemii odrębne przepisy regulują organizację korzystania z placu zabaw.

§ 8

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora w terminie określonym przez organ prowadzący,  który go zatwierdza. 

 1. . W arkuszu organizacji przedszkola organ prowadzący zatwierdza:
 1. czas pracy placówki  i  poszczególnych  oddziałów,
 2. liczbę pracowników przedszkola  łącznie z liczbą stanowisk,
 3. ogólną liczbę godzin pracy  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez organ  prowadzący  przedszkole. 

§ 9

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) – załącznik.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb dzieci.

§ 10

 1. Przedszkole pracuje w godz. od 6:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w tych godzinach.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej corocznie  w arkuszu organizacji przedszkola.
 3. Godziny pracy placówki dostosowano do potrzeb środowiska.
 4. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
 1. – Gminę Rokietnica
 2. – rodziców w formie opłat godzinowych za pobyt dziecka w Przedszkolu

5. Zasady odpłatności ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Rokietnica.

§ 11

Nauczyciele  i  inni  pracownicy

 1. Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów § 12-14.
 2. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych   i pracowników obsługi.
 3. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych.
 4. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokumenty te stanowią załącznik do umowy o pracę.
 6. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.
 7. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

§ 12

 1. W przedszkolu jest utworzone za zgodą organu prowadzącego stanowisko zastępcy dyrektora. 
 2. Do zadań zastępcy dyrektora należy:
 1. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym wymiarem godzin oraz odpowiedzialność za jej jakość.
 2. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci.
 3. Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego.
 4. Współdziałanie w opracowywaniu rocznych planów działania.
 5. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny pracy
 6. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i umiejętności.
 7. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
 8. Odpowiedzialność za współpracę z rodzicami.
 9. Podejmowanie działań na rzecz środowiska.
 10. Ustalanie zastępstw za pracowników pedagogicznych i sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami.
 11. Opracowywanie wzorów dokumentów wewnętrznych do pracy wychowawczo-dydaktycznej.
 12. Kontrola dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej
 13. Współpraca z PPP.
 14. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
 15. Dbanie o dobro przedszkola i ochrona jego mienia.
 16. Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 17. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

§ 13

 1. Dyrektor  przedszkola  powierza  poszczególne  oddziały  opiece  jednego  lub dwu nauczycieli  zależnie  od  czasu  pracy  oddziału.
 2. Dla  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczo-dydaktycznej  opiekę nad  danym  oddziałem  przekazuje  się  nauczycielowi  na  cały  okres  uczęszczania dzieci  do  przedszkola.

§ 14

 Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 1. Prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej
 2. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
 3. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka jego zdolności i zainteresowań,
 4. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców.
 5. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów.
 7. Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.
 8. Planowanie własnego rozwoju zawodowego przez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 9. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń.
 10. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych.
 11. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.
 13. Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.
 14. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych.
 15. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 16. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz specjalistów, instytucji naukowych.
 17. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec
  3. włączenia ich w działalność przedszkola.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa.
 2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.
 3. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
 4. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.

§ 15

Współdziałanie z rodzicami

 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w  celu  zapewnienia  prawidłowej  realizacji  zadań  wychowawczo-dydaktycznych 
 1. Rodzice mają prawo do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
 2. Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w następujących formach:

 1. Przekazywanie informacji dotyczące dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez
 • organizowanie zebrań ogólnych i grupowych oraz zajęć otwartych w zależności od potrzeb,
 • organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
 • przeprowadzanie wywiadów, rozmów w celu gromadzenia informacji o rodzinie dziecka.
 1. Uczestnictwo rodziców w zajęciach i uroczystościach z zachowaniem reżimu sanitarnego
 2. Informowanie rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola.
 3. Systematyczne eksponowanie prac dzieci.
 4. W czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 16

Wychowankowie

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Przedszkole przyjmuje wszystkie dzieci 6-letnie z uwagi na istniejący obowiązek szkolny.
 3. Każde dziecko 6-letnie ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Od 1.09.2017r każde dziecko w wieku 3 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 5. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do 8 roku życia.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 7. Jeżeli droga dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z domu do przedszkola przekracza 3 km, dziecko ma prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

§ 17

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w terminie od 1 do 31 marca. Przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.

§ 18

Prawa i obowiązki dzieci

 1. Warunki pobytu w przedszkolu zgodne są z Konwencją Praw Dziecka. Dziecko w  przedszkolu  ma prawo do:
 1. a)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – dydaktycznego zgodnie  z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. b)akceptacji takim jakie jest;
 3. spokoju i samotności, gdy tego chce;
 4. d)indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
 5. e)aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
 6. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otoczenia w tym pomocy;
 7. g)zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 8. h)przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić;
 9. otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym;
 10. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb;
 11. zdrowego jedzenia;
 12. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowania jego godności osobistej;
 13. m)korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego;

2. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

 1. zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych;
 2. nieobecności dziecka ponad  jeden miesiąc i niezgłaszanie tego faktu do przedszkola;
 3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień  statutu przedszkola.
 4. braku współpracy ze strony rodziców w zakresie pomocy specjalistycznej w przypadku zachowań dziecka stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia swojego i innych osób.

§ 19

1. Przedszkole prowadzi dokumentacje zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 20

Postanowienia   końcowe

 1. Statut obowiązuje z chwilą zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujący statut.
 2. Przewiduje się możliwość zmian tych zapisów w statucie, które się zdezaktualizowały. 
 3. W przypadku zmian w statucie dyrektor powołuje trzyosobową komisję przygotowującą zmiany.
 4. Z wnioskami o zmiany mogą  występować:
 • organy działające na terenie przedszkola;
 • organ prowadzący;
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 1. Wnioski o zmiany w statucie należy kierować do dyrektora przedszkola.
 2. Traci moc statut zatwierdzony w dniu 03.02.2022r

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  29.08.2022r

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl