Statut

S T A T U T
PRZEDSZKOLA „ BAJECZKA”
W ROKIETNICY.

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r poz.1082)
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r poz. 1762)
 3. Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r poz.1327 ze zm.)
 4. Aktu założycielskiego.
 5. Niniejszego statutu.
  Traci moc statut zatwierdzony w dniu 07.09.2020r.
  Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 03.02.2022r.

§ 1
Nazwa, typ i siedziba przedszkola

 1. Przedszkole w Rokietnicy jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek zlokalizowany w Rokietnicy na działce nr 62/1 przy ul.Noblistów 1, tel/fax (061) 8145-451, e-mail: bajeczkarok@wp.pl,
  www.przedszkolebajeczka.pl
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Rokietnica z siedzibą:
  Urząd Gminy
  Ul. Golęcińska 1
  62-090 Rokietnica
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
 5. Przedszkole używa stempla:
  PRZEDSZKOLE
  „BAJECZKA”
  62-090 Rokietnica, ul. Noblistów 1
  tel. 81-45-451
  NIP 777-14-07-364 Regon 632049296

§ 2
Cele i zadania przedszkola

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
  a) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym,
  b) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  c) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej,
  d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  e) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  a) poznawanie i rozumienie świata i siebie,
  b) nabywanie umiejętności poprzez działanie,
  c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
  d) budowanie systemu wartości.
 3. Działania wychowawcze, edukacyjne i opiekuńcze nauczycieli koncentrują się szczególnie na:
  a) zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  b) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
  d) rozwijaniu wrażliwości moralnej,
  e) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  f) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  h) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji przedszkola, rocznym planie pracy przedszkola oraz planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 5. Przedszkole organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodną z podstawą programową wychowania w przedszkolu.
 6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych:
  a) tworzy warunki umożliwiające osiągnięcie dojrzałości szkolnej dzieci,
  b) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  c) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
  d) wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowań językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania nowych kultur,
  e) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 7. W celu umożliwienia dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:
  a) przedszkole prowadzi zajęcia w języku polskim,
  b) przedszkole prowadzi zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym /język angielski/, w wymiarze 1 godziny w tygodniu /2 zajęcia w każdej grupie/.
  c) wprowadza w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,
  d) prowadzi nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 8. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć przedszkolnych zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, logopedia, zajęcia z psychologiem, gimnastyka korekcyjna.
 9. Przedszkole swoje zadania realizuje we współdziałaniu z rodzicami (opiekunami) wychowanków, ze szkołami działającymi w lokalnym środowisku, z organizacjami społecznymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi stwarzającymi warunki realizacji zadań programowych oraz instytucjami gospodarczymi zainteresowanymi działalnością placówki.
 10. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka:
  a) dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6:00 do 8:15, a odbierane do godz. 17:00.
  b) wychowanek przyprowadzany i odbierany jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
  c) wychowawca grupy gromadzi pisemne deklaracje rodziców dotyczące odbioru dziecka i dokonuje zestawienia zbiorczego,
  d) z szatni do sali zabaw dziecko przechodzi pod nadzorem pomocy nauczyciela,
  e) podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci na korytarzu pełni dyżur pomoc nauczyciela/woźna zapoznana z listą osób upoważnionych do odbioru dzieci,
  f) rodzice zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego i przyprowadzania do przedszkola tylko dzieci zdrowych. W przypadku jakichkolwiek objawów choroby, dyrektor ma prawo do nakazania rodzicom odebrania dziecka z przedszkola,
  g) pracownicy przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, bez względu na to, czy jest to rodzic /opiekun prawny/, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

§ 3
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają w przedszkolu nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. W przedszkolu pomoc udzielana jest w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji.
 3. Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 4. Nauczyciele w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom dzieci i nauczycielom. Polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 6. Przedszkole współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc: wspomaga rodziców w podjęciu decyzji dotyczącej diagnozowania dzieci, kwalifikowania do odpowiednich form pomocy oraz rodzaju kształcenia; konsultuje się ze specjalistami w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych; wydaje na prośbę rodziców opinii do poradni psychologicznej i innych instytucji specjalistycznych.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.
 8. Zadania psychologa w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron wychowanków,
  b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,
  c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
  e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,
  f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,
  h) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Zadania logopedy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,
  b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
  c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
  d) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  e) wspieranie w opanowaniu języka polskiego w przypadku dzieci niepolskojęzycznych.

§ 4
Organy przedszkola i ich kompetencje

 1. Organy przedszkola
  a) dyrektor,
  b) rada pedagogiczna,
  c) rada rodziców.
 2. Kompetencje dyrektora:
  a) kieruje bieżącą działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną,
  b) zatrudnia, zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  c) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,
  d) dokonuje przydziału czynności pracownikom,
  e) powierza funkcje kierownicze,
  f) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli,
  g) przewodniczy radzie pedagogicznej,
  h) realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i organ nadzorujący, którego rozstrzygnięcia są ostateczne,
  i) dysponuje środkami finansowymi,
  j) opracowuje arkusze organizacyjne przedszkola,
  k) dba o powierzone mienie,
  l) wydaje polecenia i zarządzenia służbowe,
  m) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
  n) realizuje zadania wynikające z przepisów „Karta Nauczyciela”,
  o) powołuje komisję do dokonywania zmian w statucie przedszkola,
  p) reprezentuje przedszkole na zewnątrz,
  q) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
  r) dba o majątek i mienie przedszkola,
  s) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
  t) podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,
  u) zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
  v) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
  w) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 3. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
  a) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia,
  b) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,
  c) Radzie przewodniczy dyrektor,
  d) posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady,
  e) Rada Pedagogiczna zatwierdza plan pracy i realizowane programy,
  f) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  g) Rada Pedagogiczna ma prawo wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,
  h) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
  i) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w statucie przedszkola,
  j) opiniuje przydział godzin,
  k) opiniuje wnioski dyrektora przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  l) podejmuje uchwałę na temat sposobu wykorzystania wyników nadzoru doskonalenia pracy przedszkola,
  ł) członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 4. Kompetencje Rady Rodziców:
  a) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich dzieci – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym w tajnych wyborach podczas zebrań z rodzicami,
  b) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami, opiniami dotyczącymi spraw związanych z przedszkolem,
  c) Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego,
  d) działa na rzecz poprawy bazy,
  e) deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora,
  f) szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
  g) decyzje Rady Rodziców są jawne.
 5. Współdziałanie organów przedszkola
  a) organom przedszkola zapewnia się swobodę działania i prawo podejmowania suwerennych decyzji w ramach posiadanych kompetencji,
  b) między organami przedszkola powinien istnieć stały przepływ informacji odnośnie podjętych decyzji i uchwał oraz planowanych działań,
  c) przedstawiciele Rady Rodziców mogą za zgodą Rady Pedagogicznej uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym,
  d) spory między organami przedszkola powinny być rozstrzygane w drodze porozumienia na zasadach wzajemnego poszanowania stron,
  e) decyzje, uchwały i wnioski poszczególnych organów przedszkola mogą być zawieszone przez dyrektora przedszkola, o ile naruszają ustalony porządek prawny, bądź też są sprzeczne z określonymi aktami prawnymi,
  f) organ przedszkola może od decyzji dyrektora zawieszającego jego uchwałę odwołać się do organu prowadzącego przedszkole,
  g) decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.
  6.Rozwiązywanie konfliktów:
  a) dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym,
  b) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym organ prowadzący i pełniący nadzór pedagogiczny,
  c) dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników placówki,
  d) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa kierując się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola, jeżeli działalność tych organów narusza interes przedszkola.

§ 5
Organizacja przedszkola

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci z jednego rocznika.
 2. W szczególnych wypadkach może być tworzony oddział dzieci z kilku roczników.
 3. Maksymalna liczba dzieci w oddziale – 25.
  a) w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, w uzgodnieniu z organem prowadzącym może zostać zmniejszona liczba oddziałów,
  b) w okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych,
  c) w sytuacjach wymienionych w punktach a) i b) liczba dzieci po połączeniu w oddziałach nie może przekraczać 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.
 4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu przez rodziców orzeczenia lekarskiego określającego stan zdrowia dziecka.
 5. W przedszkolu może być utworzony oddział integracyjny. Liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale od 3 – 5 powoduje zmniejszenie liczby dzieci w oddziale do 20.

§ 6

 1. Praca wychowawczo – opiekuńcza i dydaktyczna prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawa programową wychowania przedszkolnego z zachowaniem zalecanych warunków oraz z dopuszczonymi przez dyrektora (na wniosek nauczycieli) programami wychowania przedszkolnego.
 2. Realizacja treści podstawy programowej odbywa się w godzinach 7:30 – 12:30.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.
 4. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

 1. Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy jest przedszkolem 12-oddziałowym. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.
 2. W okresie trwania pandemii odrębne przepisy regulują organizację korzystania z placu zabaw.

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora w terminie określonym przez organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego które go zatwierdzają.
  2 . W arkuszu organizacji przedszkola wyżej wymienione organy zatwierdzają:
  a) czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,
  b) liczbę pracowników przedszkola łącznie z liczbą stanowisk,
  c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 9

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) – załącznik.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb dzieci.

§ 10

 1. Przedszkole pracuje w godz. od 6:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w tych godzinach.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej corocznie w arkuszu organizacji przedszkola.
 3. Godziny pracy placówki dostosowano do potrzeb środowiska.
 4. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
  a) Gminę Rokietnica
  b) rodziców w formie opłat godzinowych za pobyt dziecka w Przedszkolu
 5. Zasady odpłatności ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Rokietnica.

§ 11
Nauczyciele i inni pracownicy

 1. Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów § 12-14.
 2. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 3. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych.
 4. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokumenty te stanowią załącznik do umowy o pracę.
 6. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.
 7. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

§ 12

 1. W przedszkolu jest utworzone za zgodą organu prowadzącego stanowisko zastępcy dyrektora.
 2. Do zadań zastępcy dyrektora należy:
  a) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym wymiarem godzin oraz odpowiedzialność za jej jakość,
  b) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci.
  c) planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego.
  d) współdziałanie w opracowywaniu rocznych planów działania.
  e) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny pracy
  f) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i umiejętności.
  g) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
  h) odpowiedzialność za współpracę z rodzicami.
  i) podejmowanie działań na rzecz środowiska.
  j) ustalanie zastępstw za pracowników pedagogicznych i sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami.
  k) opracowywanie wzorów dokumentów wewnętrznych do pracy wychowawczo-dydaktycznej.
  l) kontrola dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej
  m) współpraca z PPP.
  n) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
  o) dbanie o dobro przedszkola i ochrona jego mienia.
  p) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
  q) przestrzeganie tajemnicy służbowej.

§ 13

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej opiekę nad danym oddziałem przekazuje się nauczycielowi na cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 14
Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 1. Prowadzenie prawidłowej merytorycznie i formalnie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.
 2. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
 3. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka jego zdolności i zainteresowań.
 4. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców.
 5. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów.
 7. Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.
 8. Planowanie własnego rozwoju zawodowego przez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 9. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń.
 10. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych.
 11. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.
 13. Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.
 14. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych.
 15. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 16. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz specjalistów, instytucji naukowych.
 17. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec
  c) włączenia ich w działalność przedszkola.
 18. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa.
 19. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.
 20. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
 21. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 22. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.

§ 15
Współdziałanie z rodzicami

 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych
  a) rodzice mają prawo do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
  b) rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w następujących formach:
  a) przekazywanie informacji dotyczące dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez
   organizowanie zebrań ogólnych i grupowych oraz zajęć otwartych w zależności od potrzeb,
   organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
   przeprowadzanie wywiadów, rozmów w celu gromadzenia informacji o rodzinie dziecka.
  b) uczestniczenie rodziców w zajęciach i uroczystościach z zachowaniem reżimu sanitarnego
  c) informowanie rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola.
  d) systematyczne eksponowanie prac dzieci.
  e) w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 16
Wychowankowie

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Przedszkole przyjmuje wszystkie dzieci 6-letnie z uwagi na istniejący obowiązek szkolny.
 3. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do 8 roku życia.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. Jeżeli droga dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z domu do przedszkola przekracza 3 km, dziecko ma prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

§ 17
Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący. Przedszkole prowadzi rekrutację elektroniczną.

§ 18
Prawa i obowiązki dzieci

 1. Warunki pobytu w przedszkolu zgodne są z Konwencją Praw Dziecka. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  b) akceptacji takim jakie jest,
  c) spokoju i samotności, gdy tego chce,
  d) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
  e) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
  f) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otoczenia w tym pomocy,
  g) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  h) przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić,
  i) otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
  j) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,
  k) zdrowego jedzenia,
  l) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowania jego godności osobistej,
  m) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego.
 2. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  a) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,
  b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłaszanie tego faktu do przedszkola,
  c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola,
  d) braku współpracy ze strony rodziców w zakresie pomocy specjalistycznej w przypadku zachowań dziecka stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia swojego i innych osób.

§ 19

 1. Przedszkole prowadzi dokumentacje zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 20
Postanowienia końcowe

 1. Statut obowiązuje z chwilą zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujący statut.
 2. Przewiduje się możliwość zmian tych zapisów w statucie, które się zdezaktualizowały.
 3. W przypadku zmian w statucie dyrektor powołuje trzyosobową komisję przygotowującą zmiany.
 4. Z wnioskami o zmiany mogą występować:
  a) organy działające na terenie przedszkola,
  b) organ prowadzący,
  a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 5. Wnioski o zmiany w statucie należy kierować do dyrektora przedszkola.
 6. Traci moc statut zatwierdzony w dniu 07.09.2020r

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 03.02.2022r

Ułatwienia dostępu