Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

A. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

I.        ADMINISTRATOR DANYCH. 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Bajeczka, ul.Noblistów 1, 62-090 Rokietnica

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1)   pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl 

2)   pod numerem telefonu: +48 882155218 

3)   pisemnie na adres:  ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

III.   PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.        Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w celu załatwienia sprawy objętej wnioskiem (formularzem, pismem) w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2.        Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest : 

2.1.     art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty; ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej; ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym; 

2.2.     art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

3.        Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy. 

IV.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem : 

1.      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych, organów systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ.  

2.      podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.        Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

2.        Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1)        dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2)        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

3)        usunięcia swoich danych osobowych, 

4)        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

5)        przenoszenia swoich danych osobowych, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.   

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

1.      W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

2.      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII.   PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

IX.        INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.  

2.    Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawyobjętej wnioskiem (pismem), a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 

3.    W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy. 

4.    Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.  

5.    Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne. 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,PROFILOWANIE. 

Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane. 

B. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana a zostały wskazane w niniejszym wniosku (formularzu, piśmie) – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy nadto, iż: 

I. KATEGORIE DANYCH

W zależności od załatwianej sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka : podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe (np. adres do doręczeń), dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, dane o osiąganych dochodach, dane o pozostawaniu w związku małżeńskim. Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa. 

II. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia sprawy objętej niniejszym wnioskiem (formularzem, pismem), a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji rządowej, bądź samorządowej.