OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INTENDENTA  W PRZEDSZKOLU BAJECZKA W ROKIETNICY.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy

Ul. Noblistów 1

62-090 Rokietnica

 1. Wymagania
 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • mile widziane doświadczenie na tym stanowisku lub w pracy administracyjno-biurowej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • sprawna obsługa komputera ( Excel, Word),
 • znajomość przepisów HACCP,
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:
 • planowanie i systematyczne zaopatrywanie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w przedszkolu, w:

– żywność, sprzęt kuchenny i inne,

-środki czystości,

-odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • znajomość i stosowanie zasad żywienia i norm żywienia,
 • układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi przewidzianymi dla dzieci przedszkolnych, respektowanie diet,
 • przestrzeganie zasad HACCP w przedszkolu,
 • nadzór nad funkcjonowaniem kuchni,
 • sporządzanie raportów żywieniowych dziennych,
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń, przedstawianie ich w księgowości,
 • sporządzanie rozliczeń obecności dzieci,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

4.Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • zatrudnienie: -pierwszy rok umowa na czas określony, później  możliwość umowy na czas nieokreślony
 • termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2023r.

5.Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • (CV) – koniecznie numer telefonu do kontaktu ,
 • kserokopie świadectw pracy, posiadanych zaświadczeń o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych i kserokopie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku.
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych.

      6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2023.w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Przedszkola  w Rokietnicy w sekretariacie, a także można przesłać na adres (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym): Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy ul.Noblistów 1,62-090 Rokietnica

7. Inne informacje

 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 618145451

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl