Regulamin naboru 2019

REGULAMIN NABORU DO PRZEDSZKOLA W ROKIETNICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe/Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami/• Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dn. 21 stycznia 2019 roku.• Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica.

  1. Do przedszkola w  Rokietnicy przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie gminy Rokietnica.2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, o którym mowa w pkt.1 niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe / art.131 ustęp 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe/:a) Wielodzietność rodziny kandydatab) Niepełnosprawność kandydatac) Niepełnosprawność jednego z rodzicówd) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydatae) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydataf) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinieg) Objęcie kandydata pieczą zastępcząKryteria , o których mowa w pkt.2 mają jednakową wartość- 30 pkt
  2. Samotne wychowywanie dziecka- oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko  z jego rodzicem.
  3. Dokumenty dotyczące punktów b – g składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr V/38/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z punktacją w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica 

Wymagane dokumenty: Ad.a/oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata1,Ad.b/ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwą poradnię/placówkę,/Ad.c/orzeczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców/ opiekunów prawnych/wydane przez właściwy organ rentowy,Ad.d/ orzeczenie o niepełnosprawności obojga rodziców/ opiekunów prawnych/wydane przez właściwy organ rentowy,Ad.e/ orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata wydane przez właściwą poradnię/placówkę/, organ rentowy,Ad.f/ oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie2,prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu małżonka/osoby pozostającym we wspólnym pożyciu, 
Ad.g/ dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą;Wyjaśnienia:1.Przez  wielodzietność rodziny należy rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Kryteria, o których mowa w pkt.3 mają różną wartość od 15 do 1 pkt. 

L.p.Kryterium Wartość punktowa
1. Dzieci rodziców  zamieszkałych  na terenie gminy Rokietnica i rozliczających się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania 15
2. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola 5
3. Dzieci obojga rodziców pracujących /uczących się/ lub jeden rodzic pracujący w rodzinie niepełnej 4
4. Dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną 3
5. Dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi   2
6. Dzieci rodziców zamieszkałych na terenie gminy Rokietnica 1

Wymagane dokumenty:

Ad.1/ oświadczenie rodzica o zamieszkaniu na terenie gminy Rokietnica  i rozliczaniu się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania, potwierdzone kopią PIT lub ZAP- 3;

Ad.2/ oświadczenie rodziców o rodzeństwie kandydata uczęszczającym już danego przedszkola;

Ad.3/ oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub jednego rodzica w rodzinie niepełnej;

Ad.4/ oświadczenie rodziców o korzystaniu rodziny z pomocy społecznej;

Ad.5/ zaświadczenie lekarza specjalisty  lub odpowiedniej poradni o specyficznych potrzebach rozwojowych  i zdrowotnych dziecka;

Ad.6/ oświadczenie rodzica o zamieszkaniu na terenie gminy Rokietnica.4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po rzeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola  przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.6. Rodzice dzieci przyjętych już do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.7. Przyjmowanie dzieci do Przedszkola” Bajeczka” w Rokietnicy na rok szkolny 2019/2020 odbywa się drogą elektroniczną według harmonogramu zawartego w Zarządzeniu Nr7/2019 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21 stycznia 2019 roku. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć papierową wersję wniosku wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.