Smoki

Galerie i Aktualności
Zobacz galerie i aktualności związane z grupą Twojego Dziecka.

6- latki

sala 11

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA STYCZEŃ GRUPA „SMOKI”

CELE OGÓLNE:

OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych
• kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawach ruchowych
• doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
• kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia
• kształtowanie umiejętności właściwego dobierania ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem czy odczuciami np. zimna
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego zimą
• wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała
• kształtowanie potrzeby systematycznego udziału w aktywnościach sportowych
• umożliwianie systematycznego uczestniczenia w zabawach ruchowych, w tym w zabawach na powietrzu

OBSZAR EMOCJONALNY
• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przeżywanymi emocjami
• kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem oraz radości z jego odkrywania
• wdrażanie do odróżniania emocji, nazywania ich oraz do rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną
• kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt
• kształtowanie umiejętności odróżniania zachowań nagannych od pozytywnych
• wdrażanie do uważnego słuchania podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
• kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postępowania swojego i innych z zastosowaniem odpowiednich określeń
• budowanie wiary we własne możliwości, pozytywnego obrazu siebie
• wdrażanie do odpowiedniego zachowania w sytuacji napięć – czekania na swoją kolej, rywalizacji sportowej
• wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych

OBSZAR SPOŁECZNY
• integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
• budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
• kształtowanie świadomości, że w komunikacji najważniejsza jest chęć porozumienia, które to porozumienie można osiągnąć za pomocą różnorodnych środków przekazu
• doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem
• zachęcanie do poznawania historii własnej rodziny
• kształtowanie poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji, zainteresowań oraz pasji
• kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów
• kształtowanie umiejętności wyjaśniania swojej przynależności do rodziny
• kształtowanie umiejętności respektowania indywidualnych potrzeb innych osób
• integrowanie zespołu podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
• budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
• budowanie świadomości, że siła fizyczna i bogactwo nie stanowią o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka
• kształtowanie umiejętności oceny zachowań jako pozytywnych bądź negatywnych

OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii
• kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia treści i emocji
• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych, prawidłowości podczas uczestniczenia w zabawach badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne
• doskonalenie techniki czytania poprzez czytanie prostych sylab
• wzbudzenie zainteresowania literami: „p”, „P”, „s”, „S” – wyrazy do globalnego czytania związane z wprowadzanymi literami
• wzbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprawnego pod względem artykulacyjnym i gramatycznym
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania liter, doskonalenie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów z poznanych liter
• wdrażanie do recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenia głosu
• kształtowanie pojęcia liczby „osiem”, poznanie cyfry 8
• rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 8
• doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
• doskonalenie umiejętności przeliczania elementów
• kształcenie umiejętności układania i odczytywania zapisów matematycznych
• doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji
• kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi (cyfry, znaki: „+”, „–”, „=”)
• kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych
• wzbogacanie słownictwa związanego z tematem
• rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych
• kształcenie umiejętności wypowiadania się, zadawania pytań i odpowiadania na nie
• wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny
• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych
• utrwalanie kształtów liter poprzez działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
• kształtowanie umiejętności dostrzegania symetrii we wzorach, figurach geometrycznych
• rozwijanie zdolności porządkowania, klasyfikowania, przyporządkowywania
• rozwijanie aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej.

TYDZIEŃ 1: CORAZ BLIŻEJ GWIAZD

 1. SPOTKANIE Z PILOTEM
 2. POWIETRZNE PODRÓŻE
 3. NIEBO PEŁNE GWIAZD
 4. OSIEM PLANET
 5. SPOTKANIE Z UFOLUDKIEM

TYDZIEŃ: ZA ZIMOWĄ SZYBĄ

 1. ŚNIEŻNE KRAJOBRAZY
 2. MRÓZ, ŚNIEG I COŚ JESZCZE
 3. ZIMOWE SPORTY I ZABAWY
 4. CIEPŁA PRZYJAŹŃ NA ZIMNE DNI
 5. MATEMATYKA Z KARMNIKA

TYDZIEŃ 3: SERCE DLA BABCI I DZIADKA

 1. RODZINNE DRZEWO GENEALOGICZNE
 2. SERCE PEŁNE UCZUĆ
 3. HERBATKA DLA BABCI
 4. DZIADEK PEŁEN NIESPODZIANEK
 5. MOI DZIADKOWIE ZAWSZE NA CZASIE

TYDZIEŃ 4: KIM BĘDĘ?

 1. DAWNE RZEMIOSŁA WAŻNE DO DZIŚ
 2. DZIELNY SZEWCZYK – SPRYTNY TAK JAK JA!
 3. KTO TWORZY PIĘKNO WOKÓŁ NAS?
 4. KIM BĘDĘ, JAK DOROSNĘ?
 5. TALENT I PRACA – TO ZAWSZE SIĘ OPŁACA!

WYPISY:

„Album rodzinny” – T. Chwastek-Latuszek
wiersz

Mamy pewną książkę,
Grubszą, cenniejszą od innych
– to stary, spięty klamrą
Album rodzinny.

Z szafy wyjmuje go babcia,
Ostrożnie na stole kładzie
I wodząc palcem po zdjęciach
W głąb czasu nas prowadzi.
Tu mama! Z mysim ogonkiem…
Kiedy dziewczynką była.
Babcia? W fartuszku, w mundurku,
Tak do szkoły chodziła.

Tato w wojskowym mundurze
– był wtedy na ćwiczeniach.
Dziadek? Z fajką…
W dymie i we wspomnieniach.

A na ostatniej stronie
– może nas rozpoznacie?
Ja, moja starsza siostra
i Psotka – nasz przyjaciel.

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl