Smoki

Galerie i Aktualności
Zobacz galerie i aktualności związane z grupą Twojego Dziecka.

6- latki

sala 11

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC
SMOKI

CELE OGÓLNE:

OBSZAR FIZYCZNY
• wdrażanie do samokontroli wykonywania ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem
• wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo oraz zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych
• doskonalenie prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami plastycznymi, regulowania siły nacisku dłoni
• doskonalenie sprawności ciała i koordynacji
• wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach i zabawach ruchowych, w tym w zabawach z przyborami, z muzyką, naśladowczych
• doskonalenie umiejętności konstruowania, majsterkowania, budowania
• wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej
• doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim z użyciem prawidłowego chwytu
• wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych

OBSZAR EMOCJONALNY
• doskonalenie samopoznania, dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
• doskonalenie umiejętności werbalizowania myśli i oczekiwań, stanów emocjonalnych
• kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowania pozytywnych wzorców zachowań, nie ulegania naciskom oraz negatywnym wzorcom
• doskonalenie umiejętności odróżniania emocji, nazywania ich i rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć i stanów emocjonalnych własnych oraz osób z otoczenia
• kształtowanie postawy szacunku i troski wobec środowiska przyrodniczego
• wdrażanie do podejmowania działań na rzecz budowania pozytywnej atmosfery w grupie
• doskonalenie umiejętności podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacji napięć
• kształtowanie umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacji trudnej, w tym w sytuacji trudnej emocjonalnie

OBSZAR SPOŁECZNY
• kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielenia wsparcia osobom tego potrzebującym
• wdrażanie do przestrzegania zasad i norm w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi
• wdrażanie do okazywania szacunku i życzliwości wobec osób w najbliższym otoczeniu
• kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje
• kształtowanie umiejętności obdarzania uwagą osoby dorosłej, wykonywania poleceń, współpracy z dziećmi w czasie zajęć grupowych
• kształtowanie potrzeby zachowań proekologicznych podczas pobytu w lesie, na wycieczce górskiej, na łące
• kształtowanie poczucia przynależności do określonej grupy społecznej, w tym do grupy przedszkolnej
• zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku
• doskonalenie umiejętności współpracy

OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności czytania sylab, wyrazów, zdań zbudowanych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności tworzenia spójnej wypowiedzi, swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
• doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii, odpowiadania na pytania do tekstu literackiego
• doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
• doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie
• kształtowanie rozumienia nowych pojęć poprzez obserwacje poczynione w czasie doświadczeń
• doskonalenie i rozwijanie pamięci sekwencyjnej, pamięci i koncentracji słuchowej
• zintensyfikowanie przygotowań do podjęcia nauki czytania i pisania poprzez wielość ćwiczeń słuchowych i słuchowo-wzrokowych
• wykorzystywanie umiejętności matematycznych w czasie zabaw i w życiu codziennym
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnego oraz na ściśle określony temat
• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji
• doskonalenie umiejętności układania zdań poprawnych logicznie i gramatycznie
• wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach utrwalających znajomość liter
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami – litera „h”, „H”
• doskonalenie umiejętności czytania (proste wyrazy z poznanych liter)
• doskonalenie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji
• doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu
• kształtowanie umiejętności tworzenia wyrazów z rozsypanek wyrazowych i wykorzystywania podpisów do wykonywania plakatów, opisywania kolekcji itp.
• doskonalenie orientacji w schemacie ciała i umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby
• doskonalenie umiejętności orientacji na kartce lub innej płaszczyźnie
• wdrażanie do poszukiwania informacji na dany temat w dostępnych źródłach wiedzy: albumach, atlasach, książkach, internecie

TYDZIEŃ 1: PRAWA WSZYSTKICH DZIECI

 1. Prawa i obowiązki ważne dla każdego
 2. Marzenia na hamaku
 3. Kolekcja dziecięcych skarbów
 4. Dzień dziecka na wesoło
 5. Dzieci świata i świat dzieci

TYDZIEŃ 2: EGZOTYCZNE PODRÓŻE

 1. Odkrywamy Amerykę
 2. Afrykańskie safari
 3. Australijska przygoda

TYDZIEŃ 3: LETNI OBSERWATOR PRZYRODY

 1. Z lornetką i plecakiem
 2. Obrońca zwierząt
 3. Atlas zwierząt chronionych
 4. Matematyka na polanie
 5. Badam i eksperymentuję

TYDZIEŃ 4: RADOSNE WAKACJE

 1. Wakacje!
 2. Letni alfabet
 3. Nowe miejsce – nowe znajomości
 4. Szlakiem letniej przygody
 5. Pięknie się żegnamy, lecz zapamiętamy

„Dzieci” Danuta Gellnerowa

Wszystkie dzieci
na całym świecie
są takie same –
lubią skakać na jednej nodze
i lubią zanudzać mamę.

Wszystkie dzieci
na całym świecie
śpiewają wesołe piosenki
i byle kamyk,
i byle szkiełko
biorą jak skarb
do ręki.
Podobno dzieci
na całym świecie
bywają niegrzeczne czasem,
lecz to nie u nas,
nie w naszym mieście –
to gdzieś za górą za lasem.

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl