PROCEDURY DOTYCZĄCE POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach.
 6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 7. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej/Dz.U z 2019 roku poz.59 oraz z 2020 r. poz.322,374,567 i 1337/

Cel procedury:

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, pracowników oraz osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola i podczas jego pobytu w przedszkolu.

Zakres procedury:

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu  w przedszkolu, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki opiekunów. 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni):
 2. Przyprowadzają do  przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów. 
 3. W przypadku pogorszenia się stanu  zdrowia  dzieci odbierają  je z  przedszkola w ustalonym przez procedurę trybie
 4. Upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola, podają prawidłowy i aktualny numer telefonu, odbierają telefon w czasie pracy lub podają numer telefonu do zakładu pracy.
 5. Mają obowiązek udzielania pracownikom przedszkola wszelkich informacji dotyczących poważnych chorób. Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do dyrektora.
 6. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu/opiekunie spoczywa obowiązek przekazania dyrektorowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
 7. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z dyrektorem i nauczycielami grupy sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.
 8. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wszyscy wówczas muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń lekarza i służb sanitarnych. 
 9. W okresie adaptacji dziecka w przedszkolu rodzic ma prawo po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem rozebrać dziecko w szatni oraz przygotować je do wejścia do sali.

Nauczyciele:

 1. Odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych,
 2. Stosują się do obowiązujących procedur,
 3. Ustalają nowy kodeks grupy i wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone,
 4. Nie organizują  wycieczek, nie biorą udziału w spotkaniach teatralnych, spektaklach kinowych itp.
 5. Przystosowują sale – przestrzeń dla dzieci, dostosowując ją do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali przedmioty, typu przytulanki, książki, układanki- wszystkie te zabawki których nie można dezynfekować. 
 6. Odpowiadają za wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę.
 7. Informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 8. Prowadzą działania prozdrowotne.
 9. Przypominają i egzekwują nie dotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp., 
 10. Przypominają  o podstawowych zasadach higieny – zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób. 
 11. Wstrzymują się od organizowania spotkań międzygrupowych, 
 12. Nadzorują korzystania ze sprzętów (które można zdezynfekować) na przedszkolnym placu zabaw,
 13. Nauczyciel umożliwia dzieciom  rozpoczynającym pobyt w przedszkolu przeprowadzenie procesu adaptacyjnego przy współudziale rodziców wg ustalonego na czas reżimu harmonogramu.

Dyrektor:

 1. Monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci,
 2. Podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci.
 3. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 
  2019-nCoV w trybie natychmiastowym zgłasza do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Opis procedury:

 1. Jeśli nauczyciel zauważy niepokojące objawy wskazująca na stan chorobowy u dziecka (podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany w zachowaniu, itp.) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora o dolegliwościach dziecka.
 2. Nauczycielka na bieżąco telefonicznie informuje rodziców/ opiekunów prawnych o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 3. Po otrzymaniu  informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 
 4. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi, dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców/ opiekunów prawnych do odbioru dziecka.
 5. Dyrektor lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców/ opiekunów prawnych lub osób upoważnionych izolując dziecko w osobnym pomieszczeniu do tego przygotowanym.
 6. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnym po 60 minutach od momentu odizolowania dziecka zawiadamia odpowiednie służby. 
 7. Przed wejściem do  przedszkola  pracownik przedszkola będzie dokonywał pomiaru temperatury dziecka. W przypadku temperatury 37,8 stopni i powyżej nastąpi odmowa przyjęcia dziecka do przedszkola. Rodzic ma obowiązek podpisać odbiór dziecka. O odmowie przyjęcia pracownik niezwłocznie  informuje dyrektora.
 8. Pomiar temperatury będzie dokonywany również  dzieciom i pracownikom z wyraźnymi objawami chorobowymi. Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola wyraża tym samym zgodę na pomiar temperatury. 

W przypadku dodatkowych wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia  – tel. 800 190 590

Postanowienia końcowe:

 1. Procedury postępowania z dzieckiem obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola Bajeczka w Rokietnicy oraz rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do placówki.
 2. Z procedurami postępowania z dzieckiem (opiekunowie prawni) zostają zapoznani poprzez dyrektora przedszkola.
 3. Procedura obowiązuje od dnia 01.09. 2020r. 

Procedury szczegółowe

I.PROCEDURA PRZYPROWADZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole Bajeczka  jest czynne w godzinach 6.00 – 17.00
 2. Na terenie przedszkola dzieci i pracowników nie obowiązują maseczki, z wyłączeniem sytuacji, w której nie może być zachowania odległość 1,5m.odstępu np. w części wspólnej.
 3. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w godzinach 6.00 – 8.00. Rodziców obowiązują  procedury wprowadzone w placówce/ dezynfekcja rąk, maseczka, dystans 1,5m/. Maseczkę, w której przyjdzie dziecko, rodzic/opiekun zabiera do domu. Opiekunowie /1 osoba/odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej  przedszkola-korytarz w celu zaznaczenia obecności dziecka w przedszkolu oraz przekazania dziecka pracownikowi przedszkola.
 4. Zgodnie z wytycznymi MEM , GIS i MZ   w przedszkolu do dyspozycji każdej grupy dzieci oddana jest jedna sala zajęć. Należy unikać łączenia grup.
 5. Czekając na swoją kolej należy zachować bezpieczną odległość 1,5 m.
 6. Osoba przyprowadzająca dziecko nie ma wstępu na teren placówki poza wyznaczonym miejscem.
 7. W razie potrzeby gabinet logopedy przeznacza się na izolatorium.
 8. Dziecko wchodząc do przedszkola ma mierzoną temperaturę. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do zachowania bezpiecznej odległości. 
 9. Rodzic podaje w worku rzeczy do przebrania dla swojego dziecka.
 10. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.z wyjątkiem dzieci 3-letnich, które leżakują w przedszkolu i rodzice dostarczają powłoki na kołdry, piżamkę.
 11. Na czas pandemii wstrzymuje się w przedszkolu mycie zębów oraz stosuje się ręczniki jednorazowe. 
 12. Rodzic zobowiązany jest poinformować dziecko, że nie wolno mu witać się, przytulać, wkładać rąk do buzi, przynosić z domu zabawek, poduszek itp.
 13. Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby
 14. W przedszkolu zorganizowany jest proces adaptacji dla dzieci przyjętych do przedszkola od 1 września 2020 roku.
 15. Jeśli dziecko jest niespokojne, wykazuje opór przy pozostaniu w przedszkolu, rodzic/opiekun jest zobligowany je uspokoić. W ostateczności zabrać do domu. 

II.PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Dzieci odbieramy w godzinach 14.30 – 17.00
 2. Rodzic/opiekun informuje osobę dyżurną  i oczekuje na odbiór dziecka. Rodzic ma obowiązek skasowania karty obecności dziecka. Tak, jak w przypadku przyprowadzenia zobowiązany jest do noszenia maseczki i dezynfekcji rąk przed wejściem do przedszkola lub zachowania dystansu.
 3. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem przekazuje je pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur przy drzwiach.
 4. Pracownik przedszkola dozoruje ubieranie się dziecka i przekazuje rodzicowi.
 5. Odbieranie dzieci odbywa się sprawnie bez zbędnych rozmów, zapytań.

III. PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 1. Po przyjściu dziecka do przedszkola pracownik odbierający dziecko od rodzica/opiekuna przeprowadza je do szatni , nadzoruje przebieranie,  a następnie przekazuje nauczycielowi.
 2. Grupy dzieci mogą przebywać tylko w swoich salach.
 3. Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki oraz wszelkie przedmioty trudne do              codziennej dezynfekcji.
 4. Po skończonej zabawie  dziecko odkłada zabawkę do kosza,  do dezynfekcji.
 5. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę
 6. Należy dokumentować w specjalnie przygotowanym protokole wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te mają być wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Dzieci będą mogły przebywać w ogrodzie przedszkolnym z uwzględnieniem zachowania maksymalnej odległości. Każda grupa ma wyznaczoną  godzinę pobytu oraz miejsce na placu zabaw.
 8. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu i dezynfekowany.
 9. Personel przedszkola może korzystać z rękawic jednorazowych, maseczek, przyłbic oraz fartuchów ochronnych.

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA ORAZ PODAWANIA POSIŁKÓW

 1. Poza ogólna procedurą uwzględnioną w HACCP przedszkola  bezwzględnie zaleca się aby na terenie kuchni przebywały tylko pracownice kuchni .
 2. Produkty zakupione do przygotowania posiłków odbiera intendent. Pracownik gospodarczy  dezynfekuje je  (dotyczy także opakowań)
 3. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce  ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
 4. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarce.
 5. Wszelkie powierzchni w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.
 6. Posiłki przegotowane są przez kucharkę i pracowników kuchni na terenie placówki.
 7. Pracownice kuchni dzielą posiłki na odpowiednie sale.
 8. Wózek z potrawami i czystymi naczyniami przewozi do sali pomoc nauczyciela.
 9. Wszystkie akcesoria używane w przedszkolu muszą być po każdym użyciu dezynfekowane.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U DZIECKA LUB PERSONELU PRZEDSZKOLA  W TYM ZACHOROWANIA NA COVID-191.

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do placówki, powiadomić dyrektora przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 2. W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie /gabinet logopedyczny/ służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
 3. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl