Przygotowanie do otwarcia Przedszkola Bajeczka

Szanowni Państwo !!!
W związku z przygotowaniem do otwarcia przedszkola prosimy zapoznać się z procedurami i dokumentami oraz odesłanie ich do przedszkola do 20 maja br.

Szanowni Rodzice,
przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19

 • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA BAJECZKA  W OKRESIE PANDEMII COVID-19
 • OŚWIADCZENIA RODZICÓW
 • ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne do przedszkola skanu ankiety (w tytule prosimy wpisać POWRÓT). 

Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 20 maja 2020r. 

Po weryfikacji ankiet  przekaże Państwu informację ( za pośrednictwem i-przedszkola) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy również uzgadniać ten fakt z dyrektorem przedszkola. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi w sprawie przyjęcia dziecka należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać POWRÓT). 

Telefon do przedszkola: 61 8145 451; 601503994

Mail do przedszkola: bajeczkarok@wp.pl

Dyrektor Przedszkola Bajeczka
Emilia Świst


Pliki do pobrania


PROCEDURY DOTYCZĄCE POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII

Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy
Procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020r. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 284,322,374,567.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 780),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 781),
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).
 • Wytyczne Ministerstwa Zdrowia,

Cel procedury:
Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu.

Zakres procedury:
Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki opiekunów. 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

1. Rodzice (opiekunowie prawni):

 • Przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów, w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je z przedszkola w ustalonym przez procedurę trybie,
 • Upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola, podają prawidłowy i aktualny numer telefonu, odbierają telefon w  czasie pracy lub podają numer telefonu do zakładu pracy.
 • Mają obowiązek udzielania pracownikom przedszkola wszelkich informacji dotyczących poważnych chorób. Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do dyrektora.
 • W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu/opiekunie spoczywa obowiązek przekazania dyrektorowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
 • W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z dyrektorem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.
 • Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wszyscy wówczas muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń lekarza i służb sanitarnych.  

2. Nauczyciele:

 • Odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych,
 • Stosują się do obowiązujących procedur,
 • Ustalają nowy kodeks grupy i wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone,
 • Nie organizują  wycieczek, spacerów poza teren placówki i ogrodu przedszkolnego
 •  Przystosowują sale – przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali przedmioty, typu przytulanki, książki, układanki- wszystkie te zabawki których nie można dezynfekować/. 
 • Odpowiadają za wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy otwartych oknach, 
 • Informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka,
 • Prowadzą działania prozdrowotne.
 • Przypominają i egzekwują nie dotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp., 
 • Przypominają  o podstawowych zasadach higieny – zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób. 
 • Wstrzymują się od organizowania spotkań międzygrupowych, 
 • Nadzorują korzystania ze sprzętów (które można zdezynfekować) na przedszkolnym placu zabaw, 
 • Organizują działania opiekuńczo – wychowawcze, w miarę możliwości dydaktyczne,
 • Pracują wg ustalonego na czas reżimu sanitarnego grafiku zajęć.

3. Dyrektor:

 • Monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci,
 • Podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci.
 • Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 
  2019-nCoV w trybie natychmiastowym zgłasza do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Procedury szczegółowe

I.PROCEDURA PRZYPROWADZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole Bajeczka w okresie epidemii jest czynne w godzinach 7.00 – 15.00
 • Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w godzinach 7.00 – 8.00.  Maseczkę, w której przyjdzie dziecko rodzic/ opiekun zabiera do domu.
 • Zgodnie z wytycznymi MEM , GIS i MZ   w przedszkolu do dyspozycji dzieci może być oddanych 5 sal zajęć: sala nr 1,4,5,9 i 10. Do każdej sali zostaje wyznaczone stałe wejście i wyjście

a/ sala nr 1 i 4- wejście główne

b/ sala nr 5- wejście tarasem salą nr 2

c/ sala nr 9- wejście tarasem salą nr 3

d/ sala nr 10- wejście boczne do sali nr 10/ rodzice wprowadzają dzieci na teren ogrodu przedszkolnego uliczką od strony szkoły podstawowej/

e/ sala nr 4- użytkowana w przypadku większej liczby dzieci z powodu toalety, które są poza salą.

 • Jedną salę przeznacza się na izolatorium.
 • Rodzic/ opiekun oddaje dziecko dyżurującej osobie w wyznaczonym miejscu. Pracownik odbierający dziecko od rodzica/opiekuna ubrany jest w maseczkę i rękawiczki. 
 • Czekając na swoją kolej należy zachować bezpieczną odległość 2 m.
 • Rodzic przekazuje kartę obecności dziecka pracownikowi przedszkola, który każdego dnia dokonuje rejestracji przyjścia i wyjścia dziecka. Karta zostaje w przedszkolu.
 • Osoba przyprowadzająca dziecko nie ma wstępu na teren placówki
 • Dziecko wchodząc do przedszkola ma mierzoną temperaturę, która jest dokumentowana w karcie pomiaru. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do zachowania bezpiecznej odległości. 
 • Rodzic podaje w worku rzeczy do przebrania dla swojego dziecka.
 • Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.
 • Rodzic zobowiązany jest poinformować dziecko, że nie wolno mu witać się, przytulać, wkładać rąk do buzi, przynosić z domu zabawek, poduszek itp.
 • Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby
 • Jeśli dziecko jest niespokojne, wykazuje opór przy pozostaniu w przedszkolu, rodzic/opiekun jest zobligowany je uspokoić. W ostateczności zabrać do domu. 

II.PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 • Dzieci odbieramy w godzinach 14.00 – 15.00
 • Rodzic/opiekun informuje osobę dyżurną  i oczekuje na odbiór dziecka. Tak jak w przypadku przyprowadzenia zobowiązany jest do noszenia rękawiczek i maseczki / również maseczka dla dziecka/
 • Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem przekazuje je pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur przy drzwiach.
 • Pracownik przedszkola dozoruje ubieranie się dziecka i przekazuje rodzicowi/opiekunowi przy drzwiach zewnętrznych/ miejsce wyznaczone dla każdej sali/
 • Odbieranie dzieci odbywa się sprawnie bez zbędnych rozmów, zapytań.

III. PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 • Po przyjściu dziecka do przedszkola pracownik odbierający dziecko od rodzica/opiekuna przeprowadza je do szatni/ na czas epidemii szatnie ustawione przy salach/
 • Grupy dzieci mogą być różne wiekowo i ich skład raczej nie ulega zmianie
 • Po rozebraniu, skasowaniu karty obecności pracownik wpuszcza dziecko do grupy gdzie  może przebywać maksymalnie 12 -14 dzieci. W sali nr 4 liczba dzieci 10.
 • Do każdej sali wyznaczone są na stałe 2 nauczycielki i 1 pomoc nauczyciela.
 • Dzieci będą miały wyznaczone stałe miejsca przy stolikach. Przy każdym stoliku 2 dzieci.
 •  Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki/ dywany/ wszelkie przedmioty trudne w         codziennej dezynfekcji.
 • Nie ma leżakowania oraz nie myjemy zębów.
 • Po skończonej zabawie  dziecko odkłada zabawkę do kosza,  do dezynfekcji.
 • Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę
 • Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5m.
 • Należy dokumentować w specjalnie przygotowanym protokole wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te mają być wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Dzieci będą mogły przebywać w ogrodzie przedszkolnym z uwzględnieniem zachowania maksymalnej odległości. Każda grupa ma wyznaczone miejsce na placu zabaw.
 • Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu i dezynfekowany
 • Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren placówki
 • W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki,a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa, tj.realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, w specjalnych warunkach sanitarnych,zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki, w szczególności związanych z epidemią koronawirusa, zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, miejsca do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni, w szczególności w specjalnych warunkach sanitarnych.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa, w tym właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych;

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, by umożliwić realizację wychowania przedszkolnego w specjalnych warunkach sanitarnych i jest warunkiem wejścia na teren Administratora danych.

Ułatwienia dostępu

Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl